WGA 2017

19-01-2017

wga-eigenrisicodrager NB 1-17Het kan u als werkgever niet zijn ontgaan: met ingang van dit nieuwe jaar is het wettelijke onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA vervallen. Werkgevers betalen per 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie en hebben de keuze gemaakt om voor hun gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Veel zorginstellingen hebben wij in 2016 op dit dossier mogen adviseren. Eens te meer is gebleken dat van de ingeslagen weg van het ‘voeren van regie’ over het algemeen niet wenst te worden afgeweken. Zelfs niet als de publieke premie bij UWV lager bleek te liggen. De meeste werkgevers die in 2016 al WGA-eigenrisicodrager waren, zijn dit in dan ook 2017 ook gebleven.

Een aantal zorginstellingen heeft er echter voor gekozen om terug te keren naar het publieke bestel. Het is voor nieuw publiek verzekerden van belang rekening te houden met het volgende.

Onjuiste premiebeschikking Werkhervattingskas

Voor publiek verzekerden is er geen nieuwe garantieverklaring door een verzekeraar afgegeven. De Belastingdienst wist pas uiterlijk 31 december 2016 dat zij zijn teruggekeerd in de publieke verzekering. Vervolgens zal een en ander nog verder administratief moeten worden verwerkt bij de Belastingdienst.

Voor nieuwe publiek verzekerden is al wel een premiebeschikking voor de Werkhervattingskas (Whk) voor het jaar 2017 afgegeven. Omdat ten tijde van afgifte van deze beschikking de werkgever nog als WGA-eigenrisicodrager geadministreerd stond bij de Belastingdienst, is er geen premiepercentage berekend voor de WGA-component.

Natuurlijk zal er wel vanaf 1 januari 2017 WGA-premie afgedragen moeten worden. De nieuwe Whk-beschikking waarmee het WGA-premiepercentage wordt vastgesteld, zal echter mogelijk pas weken later afgegeven worden. Het gevaar bestaat dus dat de werkgever vergeet om premie af te dragen of te reserveren en pas veel later met een onverwachte rekening wordt geconfronteerd. Het is van belang om hier erg in te hebben.

Maximale toerekeningstermijn van 10 jaar

Naast de overgang naar de ‘nieuwe’ WGA is er nog een andere reden om extra alert te zijn op de WGA-uitkeringen die aan u als werkgever worden toegerekend.

WGA-uitkeringen worden maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Dit betekent dat WGA-uitkeringen met een ingangsdatum in 2007, in 2017 niet langer toegerekend zouden moeten worden. UWV neemt de betaling over. U zou de uitkering dus niet meer mogen terugvinden op de maandelijkse verhaalsbeslissing.

De vraag is of dit tijdig en correct wordt verwerkt door UWV en de Belastingdienst. Wees hier dus zelf alert op of laat de controle over aan het Verzuim Diensten Centrum van Sovib. Wij praten u graag bij over de wijze waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn. Heeft u ook in 2017 uw WGA-risico via Sovib verzekerd, dan kunt u ervan uitgaan dat wij voor u de toerekeningen nauwkeurig controleren en – indien nodig – acties richting UWV ondernemen.

Ongeacht uw verzekeringssituatie, is het meer dan ooit van belang om de premiebeschikking en de maandelijkse overzichten van de toegerekende WGA-uitkeringen goed te (laten) controleren.

Op het gebied van de WGA is er tot slot nog een drietal zaken die wij u graag onder de aandacht brengen.

Te late WIA-aanvraag

Het te laat aanvragen van een WIA-uitkering leidt tot een verlenging van de wachttijd van 104 weken. Door het samenvoegen van het WGA-vast en het WGA-flexrisico geldt dit ook voor uw ex-medewerkers die vanuit de Ziektewet de WGA instromen. Het is dan ook belangrijk dat de eigenrisicodrager de ZW’er tijdig wijst op, en ondersteunt bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Vervroegde WIA-aanvraag door werkgever

In het geval dat een zieke werknemer geen perspectief meer heeft op terugkeer op de arbeidsmarkt kan zowel de werknemer als de werkgever het initiatief nemen voor een vervroegde IVA-aanvraag. Deze mogelijkheid was tot 2017 uitsluitend voorbehouden aan de werknemer.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers die na de wachttijd het dienstverband beëindigen van een volledig arbeidsongeschikte medewerker, betalen een (forse) transitievergoeding. Het maximumbedrag van deze vergoeding bedraagt in 2017 € 77.000,00. Minister Asscher heeft al ingestemd met het wetsvoorstel waarbij de transitievergoeding na twee jaar ziekte door UWV betaald wordt. Dit wetsvoorstel zou aanvankelijk ingaan per 1 januari 2018.

Werkgevers zullen echter nog een jaar langer moeten wachten op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke. UWV krijgt het niet voor elkaar om vòòr die datum de processen aan te passen. Daarom is de uitvoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2019.

Volgens minister Asscher zijn de gevolgen beperkt omdat het wetsvoorstel straks met terugwerkende kracht in werking treedt. Alle ontslagvergoedingen die werkgevers in verband met ontslag van een langdurig zieke uitkeren, zullen uiteindelijk worden gecompenseerd. Het gaat dan om vergoedingen uit de periode tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2019.

2016 was een enerverend jaar op het gebied van de WGA. Dat dit jaar een rustig WGA-jaar wordt, lijkt een utopie. De ontwikkelingen en plannen volgen elkaar in rap tempo op. Komt bijvoorbeeld de loonsanctie voor de eigenrisicodrager te vervallen? Wij houden u hierover op de hoogte.

Wilt u in de tussentijd worden bijgepraat, of wilt u weten wat wij (verder) voor u kunnen betekenen? Op basis van uw premiebeschikking van de Belastingdienst kunnen wij dit vrijblijvend voor u nagaan. Interesse? Mail uw beschikking dan naar: verzuimdienstencentrum@sovib.nl.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014