Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

27-12-2016

De ‘Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg’ (kortweg de Wkkgz) is al per 1 nawerkingsregeling_ZWjanuari 2016 ingevoerd. Zorgaanbieders moeten per 1 januari 2017 hun klachten- en geschillenprocedure op orde hebben conform de Wkkgz en bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Omdat de geschillenregeling en het aangesloten zijn bij een geschilleninstantie enige verzekeringsaspecten heeft, gaan wij in deze nieuwsbrief daar nader op in.

 

De Wkkgz

In de Wkkgz is bepaald dat de zorgaanbieder een interne klachtenprocedure met minimaal één klachtenfunctionaris moet hebben. Een cliënt die een klacht heeft, kan de klacht langs deze weg op een laagdrempelige manier aanhangig maken. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Deze instantie doet een bindende uitspraak. Hierbij is zij bevoegd tot het toekennen van een schadevergoeding van maximaal € 25.000,00.

Het inschakelen van de geschilleninstantie is niet verplicht. De weg naar de burgerlijke rechter blijft gewoon bestaan. Wel heeft de cliënt nu een keuzemogelijkheid.

 

Verzekeringsaspecten

rechtsbijstand

Wanneer er sprake is van een klacht in het kader van de Wkkgz, dan wordt dit beschouwd als een klacht in het kader van een ‘in- of externe klachtenprocedure’. Zowel de uitgebreide als de specifieke ‘Wet BIG’- rechtsbijstandverzekering biedt dan dekking voor juridische bijstand.

bedrijfsaansprakelijkheid

Een klacht in het kader van de Wkkgz kan te maken hebben met een geleden schade. In dat geval zal de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in beeld kunnen komen. Die verzekering biedt in beginsel dekking en zal de uitspraak van de geschilleninstantie veelal volgen.

bestuurdersaansprakelijkheid

Hoewel dit waarschijnlijk niet snel zal voorkomen, zou een klacht in het kader van de Wkkgz kunnen leiden tot een persoonlijke aansprakelijkstelling richting een bestuurder. In dat geval kan er een beroep op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan.

algemeen

De dekking onder de verschillende verzekeringen wordt per specifiek geval bepaald en beoordeeld. Een en ander is mede afhankelijk van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

 

Hoe nu verder?

Als u zowel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (rubriek V), de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ABT) als de rechtsbijstandsverzekering (de uitgebreide dekking of alleen de ‘BIG’-dekking) bij ons heeft afgesloten, hoeft u qua verzekeringen geen verdere maatregelen te treffen. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering? Dan zou u het afsluiten van de specifieke ‘BIG’-dekking kunnen overwegen. Tegen een lage premie heeft u dan de zekerheid van deskundige bijstand door een jurist van de verzekeraar in geval van een geschil in het kader van een in- of externe klachtenprocedure (dus ook in het kader van de Wkkgz). Hoewel het overwegen zeker waard, is deze rechtsbijstandverzekering niet per se noodzakelijk. Zonder zo’n verzekering moet u er echter rekening mee houden dat wanneer juridische bijstand nodig en wenselijk is (wat veelal het geval zal zijn) u deze bijstand op dat moment moet inkopen.

Wat te doen in geval van een klacht in het kader van de Wkkgz?

Wij concluderen dat er in dergelijke gevallen veelal een beroep kan worden gedaan op één of meer verzekeringen. Het is dan ook van groot belang om in geval van een klacht direct met ons contact op te nemen. Onze schadebehandelaars kunnen dan bekijken of, en zo ja, op welke verzekering een beroep kan worden gedaan. Directe melding is van groot belang, omdat de verzekeraar vooraf de gelegenheid moet krijgen om de polisdekking en zijn rol in de procedure te bepalen. Reeds toegekende of betaalde schadevergoedingen of reeds betaalde kosten van juridische bijstand, zonder medeweten van of goedkeuring door de verzekeraar, kunnen niet achteraf bij een verzekeraar worden gedeclareerd.

 

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014