Vervolg Wkkgz

23-03-2017

nawerkingsregeling_ZWMet onze nieuwbrief van december 2016 gingen wij in op de ‘Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg’ (kortweg de Wkkgz). Specifiek werd toen ingezoomd op de verschillende verzekeringsaspecten, vooral in het kader van de klachtenprocedure en de geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz. De laatste weken blijkt, dat in geval van detachering van zorgmedewerkers bij huisartsen, een deel van de verantwoordelijkheid van de (inlenende) huisarts, contractueel naar de (uitlenende) zorgorganisatie wordt overgeheveld. Dit op ingeven en op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). In een zeer recente vervolgreactie wijzigt de LHV dat standpunt en advies echter weer. Hoe zit het nu precies en hoe hier mee om te gaan?

Aansprakelijkheid van de (semi-) werkgever

In beginsel ligt de werkgeversaansprakelijkheid bij de partij die het feitelijke ‘gezag’ uitoefent, dan wel die de feitelijke ‘zeggenschap’ heeft. In een reguliere werkgever-werknemer-verhouding zal dit niet snel tot discussie leiden. Maar wanneer er sprake is van een andere verhouding, kan dit ingewikkelder liggen. Te denken valt aan de verhouding met vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden. In dat soort situaties is het niet van belang of er een ‘echte’ werkgever is, dan wel wie de ‘echte’ werkgever is, maar moet de vraag worden gesteld welke partij de feitelijke zeggenschap heeft dan wel welke partij het feitelijke gezag uitoefent. Het antwoord op die vragen is doorgaans eenvoudig te beantwoorden. Het betreft dan vrijwel altijd de partij (de zorgorganisatie) die gebruik maakt van de diensten van de vrijwilliger, stagiaire, uitzendkracht of gedetacheerde. Immers, de persoon in kwestie verricht (al dan niet betaalde) werkzaamheden ten behoeve van die zorgorganisatie. Dit betekent dat wanneer er sprake is van veroorzaakte schade door toedoen van één van de bedoelde personen, de werkgeversaansprakelijkheid veelal bij de (inlenende) zorgorganisatie zal liggen.

Omdat wij weten dat zorgorganisaties veelvuldig gebruik maken van vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden, is daar in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sovib (Rubriek V) uiteraard rekening mee gehouden. Voor onder andere die groepen personen is er dezelfde dekking als voor ‘echte’ werknemers.

Maar hoe zit het dan in een andersomsituatie?

Wanneer u een medewerker detacheert, bijvoorbeeld bij een collega-zorginstelling of bij een huisarts, is die inlenende partij degene die het feitelijke gezag uitoefent. Die partij is dus als (semi-)werkgever in beginsel aansprakelijk. Dit betekent dat het voor die inlenende partij van belang is, dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Vanuit de LHV is hierover naar de aangesloten leden geadviseerd. Dat advies luidde, de aansprakelijkheid van de inlenende huisarts voor schade die door de gedetacheerde is veroorzaakt, af te wentelen op de uitlenende partij (de zorginstelling) én dit door middel van een addendum schriftelijk overeen te komen. Dit betrof een naar onze mening onjuist standpunt en een onwenselijk advies. Echter, inmiddels heeft de LHV haar standpunt herzien en adviseert zij, de bedoelde aansprakelijkheid daar te houden waar deze hoort: bij de inlenende huisarts. Dit blijkt uit het artikel van de LHV d.d. 7 maart 2017 wat u hier vindt.

Het zal geen verwondering wekken dat verzekeraars niet zitten te wachten op het verzekeren van aansprakelijkheid die feitelijk elders ligt of elders behoort te liggen. Maar voor het geval u een partij treft die tóch de eigen aansprakelijkheid inzake van u gedetacheerd personeel op u wil afwentelen, hebben wij inmiddels bij onze verzekeraar een mogelijkheid bedongen om dit via de eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te dekken. Die dekking wordt niet automatisch verleend maar alleen op aanvraag.

Conclusie en advies

Indien u werknemers heeft gedetacheerd of voornemens bent dit te doen, adviseren wij u, de onderliggende contracten en bijlagen goed door te nemen. Bij twijfel adviseren wij u, deze aan ons ter beoordeling voorleggen. En als u een partij treft die de aansprakelijkheid op u wil afwentelen, is overleg met ons sowieso noodzakelijk.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014