Verhalen WGA-premie

04-03-2014

De ontwikkeling van de WGA-premies Verhalen WGA

De markt voor private WGA-eigenrisicoverzekeringen ontstond in 2006. Private verzekeraars hebben bij de vaststelling van het premiepercentage en de polisvoorwaarden een inschatting van het WGA-risico gemaakt. Deze inschatting werd onder andere gemaakt op basis van de destijds bekende gegevens en verwachtingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels is gebleken dat de inschatting van de private verzekeraars een verkeerde is geweest. Recent concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) dat het verlies door verzekeraars op hun WIA-WGA portefeuille is opgelopen tot meer dan 1 miljard euro. De premies die de verzekeraars in rekening hebben gebracht bleken te laag te zijn.

Vanaf 2016 wordt de WIA-verzekering ook opengesteld voor flexwerkers. DNB roept verzekeraars op om een gedegen, realistische inschatting te maken van de risico’s van dit product, zodat er adequate premies kunnen worden geheven.

Verhalen van de WGA-premies

De laatste jaren zien wij een tendens waarbij steeds meer zorginstellingen een deel van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van de werknemers. Deze tendens wordt ingegeven door de stijgende WGA-premies. De gedachte hierachter is begrijpelijk. Immers, de WGA-premie wordt gebaseerd op de zieken en WGA-instromers van een werkgever. Doordat meer mensen ziek worden en de WGA instromen dan oorspronkelijk verwacht, en deze mensen ook nog eens langer in de WGA blijven dan werd ingeschat, verhogen de verzekeraars de WGA-premie.

Vanwege de oplopende kosten voor werkgevers, wordt ons steeds vaker de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn om een deel van de premies uit de Werkhervattingskas (Whk) te verhalen op de werknemers.

De WIA-wet biedt de mogelijkheid om maximaal 50% van de WGA-premie te verhalen op het nettoloon van de werknemer. De cao VVT heeft deze mogelijkheid overgenomen in artikel 8.1.6. Doordat u vanaf 1 januari 2014 naast de WGA-vast premie ook een WGA-flex premie gaat betalen, kunt u ook voor uw WGA-flex premie maximaal 50% van deze premie verhalen op het netto loon van de werknemer. Dit wordt geregeld in artikel 34 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De ZW-flex mag niet verhaald worden op de werknemer en dus ook niet ingehouden worden op het nettoloon.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014