Dienstritten, milieuschade en opvang asielzoekers

05-01-2016

De nieuwe dienstrittenverzekering

Afgelopen oktober en december bent u door middel van informatiebladen geïnformeerd over de nieuwe dienstrittenverzekering.

auto

Deze verzekering kent per 1 januari 2016 nog slechts twee dekkingsvarianten:

 • een basisdekking die de calamiteitenrisico’s afdekt; en
 • een uitgebreide dekking die bovenop de basisdekking ook een paar kleinere risico’s afdekt én een volledige woon-werkverkeerdekking biedt.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende:

Basisdekking

 • de basisdekking biedt nu ook dekking voor zaak- en letselschade die inzittenden van een lease- of huurauto tijdens een dienstrit lijden*;
 • voor zaak- en letselschade die inzittenden van voertuigen tijdens woon-werkverkeer lijden**;
 • de basisdekking biedt geen dekking voor schade door verlies van bonus- of no-claim-korting en voor het eigen risicobedrag op een zelf afgesloten verzekering.

Uitgebreide dekking

 • de uitgebreide dekking biedt dezelfde dekking als de basisdekking;
 • voor schade door verlies van bonus- of no-claim-korting en voor het eigen risicobedrag op een zelf afgesloten verzekering; en
 • voor cascoschade tijdens woon-werkverkeer**.

*Met de dekking voor huur- en leaseauto’s wordt voorkomen dat, wanneer de verzekering die door het verhuur- of leasebedrijf is verzorgd onvoldoende zou blijken te zijn, er geen dekking voor door uw personeel geleden schade is. Omdat er sprake is van een dienstrittenverzekering, geldt deze dekking tijdens een dienstrit en niet voor schade die men lijdt ten tijde van het privégebruik van de huur- of leaseauto. In verband hiermee is het nog steeds raadzaam, in geval van een huur- of leaseauto waarvan de verzekering door het verhuur- of leasebedrijf wordt verzorgd, na te gaan of er een (aanvullende) schadeverzekering voor inzittenden van kracht is en hier zo nodig op aan te dringen.

**Onder woon-werkverkeer wordt verstaan, de rit vanaf het woonadres tot de gebruikelijke werklocatie, en de rit vanaf de gebruikelijke werklocatie tot het woonadres. Dit houdt in dat er gedurende de tijd dat de auto bij de gebruikelijke werklocatie is geparkeerd, er géén sprake is van woon-werkverkeer en er dan dus geen dekking is.

U kunt uw dienstrittenverzekering te allen tijde wijzigen van basis naar uitgebreid of andersom. Dit kunt u schriftelijk of per mail aan ons doorgeven.

Milieuschade en (verbod op) asbestdaken

Wij informeerden u eerder over het nut en de noodzaak van een milieuschadeverzekering. Niet alléén in geval van verontreiniging door asbest, maar wél vooral in verband met mogelijke asbestverontreiniging.

Wat de op grote schaal toegepaste asbest in gebouwen betreft, is het de overheid menens. Althans, voor zover het gaat om asbestdaken. Die zijn per 1 januari 2024 verboden. Dat betekent dat het raadzaam is, nu reeds in actie te komen. Want de asbestdaken moeten op 1 januari 2024 zijn vervangen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Het tijdig voldoen aan de verplichting, begint met het inventariseren van gebouwen die een asbestdak hebben. Uit die inventarisatie zal moeten blijken wie eigenaar van het gebouw is en wie (dus) verantwoordelijk is voor de tijdige vervanging. Bij een gehuurd pand zal dat veelal de verhuurder/eigenaar zijn met wie de huurder dit (ook weer tijdig) zal moeten afstemmen.

Om de tijdige vervanging van asbestdaken te stimuleren, en om tegemoet te komen in de daarmee gemoeide kosten, is er een subsidieregeling. Deze houdt in dat er € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak wordt verstrekt met een maximum van € 25.000,00 per adres. Dit geldt alleen voor asbestdaken van meer dan 35m2.

Aanvragen kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend tot uiterlijk op 31 december 2019. Per kalenderjaar wordt er een maximaal beschikbaar subsidiebedrag bepaald. Dit houdt in dat wanneer dat bedrag is uitgekeerd, er de rest van dat kalenderjaar géén subsidie meer wordt verstrekt. Voor 2016 is dit € 10.000.000,00. Het is dus zaak, de aanvraag vroeg in het jaar in te dienen.

De gehele subsidieregeling is in de Staatscourant van 2 december 2015 gepubliceerd.

Opvang asielzoekers

Onze speciale nieuwsbrief van 16 oktober 2015 was gewijd aan de problematiek rondom de opvang van asielzoekers. Een aantal zorgcentra overwoog om ruimte beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers of statushouders. Omdat het huisvesten van asielzoekers en statushouders verzekerings- en risicotechnisch anders ligt dan wanneer er sprake is van een zorg(gerelateerde) bestemming, zal in zo’n geval de verzekeringsmogelijkheid moeten worden onderzocht. Wanneer u met een dergelijke situatie te maken krijgt, verzoeken wij u daarom dringend, in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen.

Inzake de paar situaties waarmee wij tot nu toe te maken hebben gehad, zijn de verzekeringen, mede dankzij de goede en tijdige communicatie met de desbetreffende zorginstellingen, naar tevredenheid geregeld.

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014