Sanctiebeleid eigenrisicodragen WGA

03-06-2014

Dat werkgevers in toenemende mate (financieel) verantwoordelijk zijn nawerkingsregeling_ZWvoor het productief en inzetbaar houden van haar medewerkers staat buiten kijf. Voor WGA-eigenrisicodragers houdt deze verantwoordelijkheid na twee jaar niet op. En terecht. Door maatregelen te treffen die gericht zijn op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot werken, heeft u immers zelf de regie waar het gaat om (het beperken van) WGA-schade. Het mes snijdt echter aan twee kanten. Niet alleen de WGA-eigenrisicodrager, maar ook de WGA-gerechtigde heeft een verplichting op grond van de WIA. Uw (ex-)werknemer dient er alles aan te doen om te kunnen deelnemen aan arbeid.

Gelukkig bereiken ons de laatste tijd steeds meer vragen over de wijze waarop een werkgever een (ex-)medewerker met een WGA-uitkering in beweging kan krijgen. Wij merken dan ook dat werkgevers in toenemende mate actief invulling zijn gaan geven aan de re-integratieverplichting conform artikel 42 Wet WIA. En met succes. Uiteraard ondersteunen wij WGA-eigenrisicodragers hierbij graag. Voor u zetten wij dan ook graag de verplichtingen, sancties en procedures nog even op een rij.

Re-integratieverplichtingen van de WGA-eigenrisicodrager

De verplichtingen van de WGA eigenrisicodrager zijn omschreven in artikel 42 Wet WIA.

De re-integratieverplichting ten opzichte van de (ex-)medewerker met een WGA uitkering houdt in dat:

 • maatregelen worden getroffen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot werken;
 • de inschakeling in arbeid in het eigen bedrijf (spoor 1) dan wel in een ander bedrijf (spoor 2) wordt bevorderd; en
 • periodiek het plan van aanpak (re-integratieplan) wordt geëvalueerd met de (ex-)medewerker.

Re-integratieverplichting van de WGA-gerechtigde

De verplichtingen van de (ex-)medewerker met een WGA-uitkering zijn omschreven in artikel 27 t/m 30 Wet WIA.

Art. 27 WIA: administratieve verplichtingen en informatieplicht 

De (ex-)medewerker dient:

 • wijzigingen in adresgegevens, woonsituatie, werkloosheid, inkomsten en gezondheid direct door te geven aan de eigenrisicodrager;
 • overige informatie die van belang is voor de re-integratie door te geven aan de eigenrisicodrager;
 • de reden van eventuele niet-naleving van de re-integratieverplichtingen te melden;
 • indien gevraagd, zich te kunnen identificeren aan de eigenrisicodrager;
 • de voorschriften in het kader van controle te volgen;
 • bereikbaar te zijn voor de eigenrisicodrager, UWV en bedrijfsarts; en
 • aanwezig te zijn op afspraken met de risicodrager, UWV, bedrijfsarts en interventionisten.

Art. 28 WIA: plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering 

De (ex-)medewerker dient:

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het bestaan ervan te beperken; en
 • het herstel waar mogelijk te bevorderen.

Art. 29 WIA: plichten van de (ex-)medewerker in het kader van re-integratie en werkhervatting 

De (ex-)medewerker dient:

 • mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot re-integratie;
 • mee te werken aan de in het plan van aanpak gemaakte afspraken en de daaruit voortvloeiende verplichtingen;
 • mee te werken aan re-integratie en interventies in het kader van re-integratie;
 • actief voorstellen aan te dragen ter vergroting van de arbeidscapaciteit en/of verhoging van de arbeidsinzet;
 • mee te werken aan (geneeskundig) onderzoek;
 • mee te werken aan een geadviseerde medische behandeling;
 • bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit, mee te werken aan scholing en opleiding, wanneer de (ex)-medewerker hierdoor binnen 26 weken kan worden herplaatst;
 • minimaal 4 keer per 4 weken actief te solliciteren en kan dit, indien gevraagd, aantonen aan de eigenrisicodrager.

Art. 30 WIA: plichten van de (ex-)medewerker gericht op het beperken van het risico en het onthouden van verwijtbaar gedrag 

De (ex-)medewerker dient:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen;
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren;
 • zich in te schrijven bij UWV Werkbedrijf, wanneer de (ex-)medewerker zijn arbeidsmogelijkheden niet volledig benut;
 • passende arbeid te behouden indien hij een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt;
 • arbeid te aanvaarden wanneer deze aangeboden wordt en volgens de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts van UWV past bij de mogelijkheden van de (ex-)medewerker;
 • (verhoging van de mate van) arbeidsongeschiktheid te voorkomen;
 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

Hoogte van de sanctie

Er zijn zware en lichte overtredingen. Als de (ex-)medewerker zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben voor de WGA uitkering in de vorm van het opleggen van een sanctie. De hoogte en duur van de sanctie is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. De re-integratieverplichtingen genoemd in de artikelen 27 t/m 30 van de Wet WIA zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën zoals vermeld in het Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten.

 • 1e  categorie (A): verplichtingen op grond van art. 27 WIA;
 • 2e  categorie (B): verplichtingen op grond van art. 28 WIA;
 • 3e  categorie (C): verplichtingen op grond van art. 29 WIA;
 • 4e  categorie (D): verplichtingen op grond van art. 30 WIA.

Sanctiematrix

Bij het vaststellen van de hoogte van de sanctie wordt uitgegaan van standaard sancties per categorie. De eigenrisicodrager kan besluiten tot verlaging of verhoging van de sanctie volgens vastgestelde onder- en bovengrenzen, indien verminderde of verhoogde ernst of verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven.

Categorie: Standaard: Minimum: Maximum:
A. 5% van het uitkeringsbedrag gedurende tenminste 1 maand 2% 20%
B. 10% van het uitkeringsbedrag gedurende tenminste 2 maanden 5% 30%
C. 25% van het uitkeringsbedrag gedurende tenminste 4 maanden 15% 100%
D. Een blijvend gehele weigering van de uitkering 100%

Let op:

 • De hoogte van de sanctie bedraagt tenminste € 25,00.
 • De hoogte van de sanctie bedraagt bij recidive tenminste € 37,50.
 • De eigenrisicodrager kan de uitkering niet blijvend in zijn geheel weigeren. Indien de eigenrisicodrager van mening is dat deze maatregel gerechtvaardigd is, dient hij UWV in te schakelen. Wanneer het niet nakomen van de verplichting de WGA-uitkeringsgerechtigde niet in overwegende mate kan worden verweten is de maatregel in categorie 3 van toepassing.
 • Indien een verplichting op grond van artikel 30.1 (verrichten passende arbeid) of 30.3 (laten voortduren dienstbetrekking) Wet WIA niet is nagekomen, wordt de sanctie opgelegd over het deel van het uitkeringsbedrag dat niet zou zijn uitbetaald indien de verplichting wel zou zijn nagekomen.

Samenloop

Bij samenloop van sancties kan slechts één sanctie worden opgelegd. Als sprake is van samenloop en de overtreden verplichtingen in verschillende categorieën zijn ingedeeld, geldt in principe de maatregel in de hoogste categorie.

Eenmalige sanctie

Wanneer er voor een overtreding een maatregel is opgelegd, mag voor dezelfde overtreding niet nog een maatregel worden opgelegd.

Herhaling overtreding (recidive)

Onder herhaling van een overtreding wordt verstaan: de situatie dat een (ex-) medewerker binnen twee jaar opnieuw de verplichting niet nakomt of de regeling overtreedt. Herhaling van overtreding kan van invloed zijn op de bepaling van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid. Dit kan daarom reden zijn voor een verhoging van 50% van de sanctie die bij een eerste overtreding is opgelegd.

Opleggen sanctie

De eigenrisicodrager waarschuwt in eerste instantie de (ex-)medewerker. Indien het gedrag niet wordt aangepast wordt de sanctie in de vorm van een voorgenomen besluit door de eigenrisicodrager gemotiveerd aan de (ex-) medewerker aangekondigd. Daarbij krijgt de (ex-) medewerker de gelegenheid om alsnog aan de verplichting te voldoen. Als vaste termijn hiervoor geldt dat de (ex-)medewerker maximaal 4 weken de tijd krijgt om het gedrag te herstellen. Vervolgens wordt een daadwerkelijk besluit opgesteld en aan de (ex-)medewerker gezonden. Daarna wordt uitvoering gegeven aan de sanctie.

Kortom:

 1. Indien de (ex-)medewerker zich niet houdt aan de verplichtingen zoals vermeld in dit sanctiebeleid, wordt eerst een waarschuwing gegeven. Er wordt verzocht om binnen 2 weken het gedrag te corrigeren.
 2. Indien de (ex-)medewerker na waarschuwing zich nog steeds niet houdt aan de verplichtingen, wordt door de eigenrisicodrager een vooraankondiging van de sanctie opgesteld, waarbij wordt vermeld, dat indien het gedrag niet binnen 2 weken wordt gecorrigeerd, er een sanctie wordt opgelegd.
 3. Indien de (ex-)medewerker het gedrag niet heeft aangepast, stelt de risicodrager een sanctiebeschikking op waarin:
 • de sanctie omschreven wordt, inclusief datum van ingang;
 • de motivatie voor de sanctie omschreven wordt;
 • de bezwaar- en klachten procedure kenbaar wordt gemaakt;
 • UWV verrekent de sanctie met de uitkering die uitbetaald wordt aan de (ex-)medewerker;
 • indien de (ex-)medewerker bezwaar maakt tegen de sanctie treedt de bezwaarprocedure in werking. De sanctie wordt, ongeacht het instellen van bezwaar, gehandhaafd, totdat de (ex)-medewerker in het gelijk wordt gesteld in de bezwaarprocedure of de termijn van de sanctie is verstreken.
 • indien de (ex-)werknemer het gedrag niet herstelt wordt de sanctie voortgezet. De (ex)-medewerker wordt hierover ingelicht door middel van een nieuwe beschikking door de eigenrisicodrager.

Zijn er vragen en/of onduidelijkheden, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014