Modernisering Ziektewet

02-01-2014

Per 1 januari 2013 is de wet BeZaVa (wet beperking ziekte en slide1arbeidsongeschiktheid vangnetters) van kracht. De wet BeZaVa wordt ook wel aangeduid als Modernisering Ziektewet.

Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Zowel de Ziektewet-uitkeringen als de WGA-uitkeringen volgend op een Ziektewet-uitkering komen per 1 januari 2014 voor uw rekening.

Werkgevers krijgen door de individuele premie een financiële prikkel om te voorkomen dat zieke werknemers in de Ziektewet belanden en aansluitend in de WGA. De hoogte van de individuele premie is afhankelijk van het aantal instromers in de Ziektewet respectievelijk de WGA-flex. De zorginstelling betaalt bij UWV echter niet alleen de eigen Ziektewet- en WGA-flex lasten. Ook betaalt u mee aan de lasten van andere zorginstellingen èn worden de lasten die UWV maakt om de wet uit te voeren doorbelast aan de zorginstelling.

Risico

De werknemers die individueel worden toegerekend betreffen werknemers die na einde van het dienstverband ziek uit dienst gaan. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • werknemers met een bepaald tijdscontract;
 • werknemers van wie het arbeidscontract op initiatief van de werkgever voortijdig beëindigd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan ontslag door een reorganisatie of het beëindigen van het contract met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever;
 • bepaalde BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg);
 • vakantiekrachten;
 • bepaalde ZZP’ers;
 • oproepkrachten met een tijdelijk contract;
 • werknemers die gezond uit dienst gaan en binnen 4 weken ziek worden

Voor het Ziektewet-risico bestaat de mogelijkheid om per 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden. U kunt vooralsnog geen eigenrisicodrager worden voor de WGA-flex. Gedurende de jaren 2014 en 2015 bent u verplicht publiek verzekerd bij UWV voor het WGA-flex risico.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Als eigenrisicodrager betaalt u niet meer mee aan de lasten van andere zorginstellingen en aan de uitvoeringslasten van UWV. Indien een werknemer ziek uit dienst gaat, gaat de zorginstelling pas zelf kosten maken voor de uitvoering van de Ziektewet en de eventueel uit te betalen Ziektewet-uitkeringen.

Werkgevers die bij UWV verzekerd zijn, zijn voor UWV geen belanghebbende. Dat houdt in dat UWV de uitvoering van de Ziektewet voor haar rekening neemt. UWV heeft er echter geen financieel belang bij om dit efficiënt en effectief te doen. De rekening wordt namelijk door u als werkgever betaald. Van alle werknemers die een Ziektewet-uitkering krijgen, blijft 42% de maximale duur van 2 jaar in de Ziektewet. Indien de Ziektewet wordt uitgevoerd door private partijen die uw financiële belangen behartigen, dan is de duur van de Ziektewet-uitkering beduidend korter. Met als direct gevolg dat de Ziektewet-lasten die door u betaald moeten worden beduidend lager liggen.

Uitvoering

De Modernisering Ziektewet brengt met zich mee dat de uitvoering gedaan moet worden door de werkgever en niet door UWV. U houdt dus zelf de regie. Een belangrijke mogelijkheid om het Ziektewet-risico beheersbaar te houden, is om te zorgen dat werknemers niet ziek uit dienst gaan. Daartoe moet gedegen kennis aanwezig zijn van de complexe Ziektewet aangezien de eigenrisicodrager het recht, de hoogte en de duur van de uitkering moet vaststellen bij de aanvraag van de uitkering en gedurende de duur van maximaal 2 jaar.

Bij de uitvoering van de Ziektewet behoort ook het uitvoeren van casemanagement, het onderzoeken en benutten van de re-integratiemogelijkheden, het voeren van een verzuimadministratie, het ten uitvoer brengen van sancties en het betalen van de uitkeringen.

Onze samenwerkingspartner is gespecialiseerd in het uitvoeren van sociale verzekeringswetten en zal uw financiële belangen behartigen, rekening houdend met de van toepassing zijnde uitvoeringsprotocollen en de rechten en plichten zoals verwoord in de Ziektewet.

Stappen

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet op 1 januari of 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij de belastingdienst binnen zijn. Bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektetwet is geen garantstelling nodig van een verzekeraar. Wel dient u uw OR om advies te vragen.

Meer weten?

Graag komen wij bij u langs om speciaal voor uw organisatie het Ziektewet-risico in kaart te brengen en de mogelijke oplossingen met u te bespreken. Aan deze analyse zijn voor u verder geen kosten verbonden. De voordelen nog even voor u op een rij:

 • een vrijblijvende risico-inventarisatie op maat;
 • u behoudt de regie;
 • u betaalt alleen uw eigen lasten;
 • lopende Ziektewet-uitkeringen blijven achter bij UWV;
 • geen garantstelling nodig van een verzekeraar;
 • begeleiding door een gespecialiseerde Ziektewet-consulent(e).

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014