Huisvesting asielzoekers

21-10-2015

Algemeen media_xll_3307147 (21-10-2015)

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en dat moet worden gehuisvest, maakt dat er creatieve maatregelen worden getroffen. Zo worden er al leegstaande vakantieparken, kazernes, congrescentra en sporthallen omgebouwd tot (tijdelijke) opvangmogelijkheid en worden er tentenkampen opgezet.

De zorgsector

De zorgsector beschikt over een zeer groot aantal gebouwen dat bestemd is voor bewoning en als zodanig voor de ‘reguliere’ cliënten wordt gebruikt. Echter, er is ook sprake van leegstand. Her en der staan wooncentra leeg die in beginsel snel weer bewoonbaar kunnen worden gemaakt. Het valt niet uit te sluiten dat ook aan dat soort gebouwen wordt gedacht om als opvang voor asielzoekers of statushouders te dienen; het eerste concrete voorbeeld hiervan is zelfs al een feit.

Verzekeringsconsequenties

Hoe moet hier met het oog op de verzekeringen mee worden omgegaan?

Alles draait hierbij om ‘het gebruik’ en ‘de bestemming’ van het gebouw. Indien een zorginstelling eigenaar is van een gebouw, wordt dat gebouw uiteraard door die zorginstelling verzekerd. Zo lang het gebouw een reguliere zorgbestemming heeft, en dus ten behoeve van de ‘gewone’ cliënten wordt gebruikt, is er niets aan de hand. Maar zodra het gebouw een andere bestemming krijgt, zijn er consequenties. Leegstand is op zich zelf al een bestemmingswijziging, maar het gebruik van het gebouw voor andere doeleinden dan oorspronkelijk, zoals het huisvesten van asielzoekers of statushouders, is dat zéker. Vooraf overleg over de verzekerings-consequenties is in dat geval dan ook noodzakelijk.

Standpunt van de verzekeraar

Omdat te voorzien valt dat de hier boven geschetste situatie zich op korte termijn vaker zal gaan voordoen, hebben wij een en ander uitvoerig met de verzekeraar besproken. Die stelt zich op het standpunt dat een gebouw dat oorspronkelijk een ‘gewone’ zorgbestemming had en nu als opvang voor asielzoekers of statushouders gaat dienen, een dermate verzwaring van het risico inhoudt, dat dit niet zonder meer verzekerd kan worden. Oftewel, zodra een gebouw zo’n bestemming krijgt, vervalt in beginsel de verzekerings-dekking tenzij er, na de verstrekking van uitgebreide nadere informatie en aanvullende gegevens, uitdrukkelijk wél verzekeringsdekking wordt toegezegd. Dit geldt in beginsel voor alle verzekeringsvormen.

Advies

Wij adviseren u zeer dringend om, zodra er op enigerlei wijze sprake is van een dergelijk gebruik, in een zo vroeg mogelijk stadium met ons contact op te nemen opdat wij tijdig voor u kunnen onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, er verzekeringsdekking kan worden geboden. Zónder vooraf duidelijkheid te hebben over de verzekeringsmogelijkheid, is het naar onze mening sterk af te raden een (huur-, bruikleen-) overeenkomst aan te gaan. Immers, bij het ontbreken van verzekeringsdekking zou een onverhoopte schade voor eigen rekening blijven.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie of een verdere toelichting wenst, kunt u uiteraard te allen tijde met ons contact opnemen.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014