De premies WGA en ZW 2016

02-09-2015

WW
Voor veel werkgevers komt er weer een nieuw beslismoment aan ten aanzien van het WGA-risico voor het vaste personeel per 2016. Tegen de achtergrond van de grote wijzigingen per 1 januari 2017 is uw keuze voor 2016 minstens zo belangrijk en bepalend voor uw mogelijkheden in 2017. Natuurlijk is premie belangrijk. Er zijn echter meer factoren die zwaar moeten wegen in uw besluit. Daarover later meer.

Op dinsdag 1 september 2015 heeft UWV de premies van 2016 aangekondigd voor de WGA en de ZW in het “Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2016”.

De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit drie premiecomponenten: een gedifferentieerde WGA-premie voor vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast), een gedifferentieerde WGA-premie voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) en een gedifferentieerde ZW-premie voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex). Let u er goed op dat de premiecomponent WGA-vast en/of ZW-flex op 0,00 staat als u voor (één van) beide risico’s eigenrisicodrager bent!

Werkgevers worden in één van de grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen voor alle drie de premiecomponenten een sectorale premie, grote werkgevers een individueel bepaalde gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie.

2015 2016
Gemiddelde loonsom : € 31.400,- € 31.900,-
Kleine werkgever : < € 314.000,- < € 319.000,-
Middelgrote werkgever : van € 314.000,- tot € 3.140.000,- van € 319.000,- tot € 3.190.000,-
Grote werkgever : > € 3.140.000,- > € 3.190.000,-

De premies en parameters van de Werkhervattingskas die door UWV zijn gepubliceerd vormen de basis voor de berekening van de Ziektewet- en WGA-premies die publiekverzekerde werkgevers aan de Belastingdienst betalen. De WGA-vast premie daalt iets, en de WGA-flex- en de ZW-flexpremie veranderen nauwelijks.

Premiecomponent : WGA-vast WGA-flex ZW-flex
Jaar : 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Gemiddelde percentage : 0,48 0,47 0,24 0,24 0,35 0,36
Rekenpercentage : 0,50 0,48 0,25 0,25 0,40 0,39
Correctiefactor : 1,36 1,34 2,00 2,00 1,42 1,30
Gemiddelde werkgeversrisico : 0,28 0,27 0,06 0,09 0,22 0,23
Minimumpremie grote werkgever : 0,12 0,11 0,13 0,13 0,08 0,09
Maximumpremie grote werkgever : 1,92 1,88 0,96 0,96 1,40 1,44

Sectorpremies

Zoals aangegeven betalen kleine werkgevers de drie premiecomponenten een sectorale premie. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie.

WGA-vast

26 sectoren hebben in 2016 een hogere sectorale premie WGA-vast, 36 sectoren een lagere premie en voor 5 sectoren blijft de premie gelijk. De sectorale premie in de zorgsector (35) daalt van 0,45% in 2015 naar 0,43% in 2016.

WGA-flex

Het gemiddelde premiepercentage voor WGA-flex blijft stabiel op 0,24. In 28 sectoren is sprake van een stijging van de sectorale premie WGA-flex. In 33 sectoren daalt de premie en in 6 sectoren blijft de premie gelijk. De zorgsector behoort tot de 6 sectoren waarin de premie gelijk blijft, namelijk 0,23%.

ZW-flex

De sectorpremie ZW-flex stijgt in 23 sectoren. In 39 sectoren daalt de premie en in 5 sectoren blijft de premie gelijk. In de zorgsector is de premie vastgesteld op 0,36%. In 2015 was deze 0,37%.

Visie

Het financiële aspect bij de keuze om eigenrisicodrager te worden of blijven, speelt nog steeds een belangrijke rol. Nu UWV voor het WGA-risico van uw vaste personeel vaak op het eerste gezicht ‘goedkoper’ is dan de private aanbieders, lijkt het vanuit financieel oogpunt zinvol om het daadwerkelijke premieverschil te beoordelen. Natuurlijk is premie belangrijk. Maar een verzekering oversluiten omdat elders een lager tarief wordt gehanteerd lijkt nogal kort door de bocht. Zeker tegen de achtergrond van de wijzigingen per 1 januari 2017.

De keuze voor eigenrisicodragerschap vergt visie, beleid en daadkracht. Een belangrijke reden – anders dan premie – om eigenrisicodrager te worden is dat zorginstellingen zelf de regie kunnen voeren over de WGA-dossiers. Bij UWV kan dat niet. De WGA-lasten komen echter wèl 10 jaar lang voor uw rekening. Nu per 1 januari 2017 ook bij UWV de historische WGA-schade de hoogte bepaalt van de uiteindelijke WGA-premie, is het raadzaam om hierop in 2016 al een voorschot te nemen. Alleen als eigenrisicodrager kunt u ‘sturen’. Bovendien is de werkgever die per 1 januari 2016 terugkeert naar het publieke bestel, verplicht drie jaar lang verzekerd bij UWV. Na het eerste jaar zal de gemiddelde premie naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan de minimumpremie die uitsluitend in het eerste jaar wordt betaald.

En verder?

Het moge duidelijk zijn dat met veel zaken en ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden om te komen tot een goede keuze ten aanzien van het eigenrisicodragerschap. Maatwerk is in dit dossier vereist. De keuze van de individuele werkgever zou van vele aspecten afhankelijk moeten zijn: de loonsom, de instroom, de premie, de visie, het beleid… Met het oog op de komende wijzigingen per 1 januari 2017 is ook de huidige verzekeringssituatie van essentieel belang.

Bent u in 2015 verzekerd bij UWV, dan luidt het advies in beginsel om – afhankelijk van de opgebouwde schadelast – in 2016 publiek verzekerd te blijven tot 1 januari 2017. Vanaf dat moment kunt u vervolgens ‘schoon’ de overstap maken naar de private markt. Ook als u publiek verzekerd bent bij UWV kunnen wij u met onze dienstverlening ondersteunen bij het terugdringen van het verzuim en het minimaliseren van de WGA-instroom.

Bent u momenteel privaat verzekerd, dan is het advies om in elk geval niet per 1 januari 2016 terug te keren naar UWV. Er wordt maar één jaar ‘geprofiteerd’ van de minimumpremie en naar alle waarschijnlijkheid blijven bedrijven die teruggaan naar het publieke bestel daar verplicht drie jaar verzekerd. Met het oog op de nieuwe premiesystematiek van UWV per 1 januari 2017 én het samenvoegen van WGA-flex en WGA-vast, is een terugkeer per 1 januari 2016 niet raadzaam. Los nog van het feit dat publiek verzekerden geen grip hebben op de WGA-lasten.

Wij denken graag met u mee. De keuze is aan u. Of u nu eigenrisicodrager bent of publiek verzekerd bent.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014