De bedrijfsgezondheidsscan

03-06-2014

Roosterproblemen. Onderbezetting. Werkdruk. Onbegrip. Een hoog BGM-model_copyright_01 (3-6-2014)verzuim is meer dan directe verzuimkosten. Zeker in de zorg.

Door onze ervaring met en kennis van de zorgsector weet Sovib goed wat er speelt binnen de sector.  Sinds 2008 heeft Sovib speciaal voor haar dienstverlening op dit terrein een aparte afdeling opgericht: het Verzuim Diensten Centrum (VDC). Vanuit ons VDC begeleiden wij, samen met onze zusterorganisatie Synthra, inmiddels vele zorginstellingen. Zowel op het gebied van (het voorkomen van) verzuim als op het gebied van het terugdringen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Graag praten wij u bij over ons nieuwe product: de bedrijfsgezondheidsscan.

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Medewerkers van zorginstellingen vormen hierop geen uitzondering. Het productief en inzetbaar houden van medewerkers in de zorg is de laatste jaren voor zorginstellingen een belangrijk speerpunt. Een werkgever wordt hier ook in toenemende mate (financieel) verantwoordelijk voor gehouden. Tegelijkertijd behoort het verzuim in de zorgsector al jarenlang tot het hoogste in Nederland. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling heeft het VDC een visie op bedrijfsgezondheid ontwikkeld die zorginstellingen ondersteunt bij het grip krijgen en houden op deze risico’s. Het beheersbaar houden van verzuim en arbeidsongeschiktheid vergt een structurele en preventieve aanpak. Speciaal voor zorginstellingen hebben wij een product ontwikkeld waarmee u verzekerd bent van een structurele en doelgerichte aanpak.

Besparingspotentieel

Voorafgaand aan de scan kunnen wij op basis van een aantal parameters uw besparingspotentieel in kaart brengen. Om dit voor u te kunnen doen hebben wij slechts de volgende gegevens nodig:

 • het aantal medewerkers binnen uw organisatie/bedrijfsonderdeel;
 • de totale sv-loonsom;
 • het verzuimpercentage, exclusief de vangnetgevallen (voortschrijdend jaargemiddelde);
 • de meldingsfrequentie, exclusief de vangnetgevallen; en
 • het aantal medewerkers dat de afgelopen 3 jaar de WGA is ingestroomd.

Wilt u weten wat uw besparingspotentieel is? Stuurt u dan bovengenoemde gegevens naar: vdc@sovib.nl. Geheel vrijblijvend en kosteloos voeren wij dan voor uw organisatie een rendementsscan uit.

Het berekende besparingspotentieel is een uitstekend vertrekpunt voor de bedrijfsgezondheidsscan. Als u weet wat u kunt bespraken, is de logische vervolgstap immers het bepalen van de wijze waarop u de besparing kunt realiseren.

De bedrijfsgezondheidsscan is onderdeel van het VDC Bedrijfsgezondheidsmodel (BGM). De scan omvat een op wetenschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelde vragenlijst die uitmondt in een maatwerkrapportage over de belangrijkste aspecten van de bedrijfsgezondheid. Zorginstellingen kunnen met behulp van de scan de prestaties van het eigen beleid vergelijken met het gemiddelde van de sector. De rapportage bevat een op maat gemaakt trajectplan dat de organisatie concrete aanknopingspunten biedt voor het terugdringen van de kosten als gevolg van verzuim.

De scan

De bedrijfsgezondheidsscan is het vertrekpunt van het werken in eigen regie. Met de scan wordt een dwarsdoorsnede gemaakt van uw organisatie op het gebied van bedrijfsgezondheidsmanagement. Uit deze scan komt naar voren op welke gebieden uw organisatie goed en minder goed scoort, maar ook waar uw organisatie aan moet werken om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen. Uit de bedrijfsgezondheidsscan volgt een op uw organisatie toegespitst advies over welke onderwerpen voor verbetering vatbaar zijn en op welke wijze Sovib daarbij van dienst kan zijn.

Naast een vertrekpunt kan de bedrijfsgezondheidsscan een periodiek terugkerend onderdeel zijn aan de hand waarvan de voortgang op de verschillende onderdelen van bedrijfsgezondheids-management kan worden gemeten.

Door het terugkerende karakter van de scan, fungeert de bedrijfsgezondheidsscan als borging, doordat periodiek wordt beoordeeld waar de organisatie staat.

De scan meet de volgende onderdelen:

 1. Preventie: een proactief en borgend preventiedossier ter voorkoming van verzuim.
 2. Toekennen loondoorbetaling bij ziekte (LBZ): op wettelijke basis (artikel 7.629 BW) beheersen van aanvraag LBZ: de werknemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden alvorens de leidinggevende LBZ mag toekennen. De werknemer geeft zelf aan in hoeverre hij/zij aan die voorwaarden voldoet.
 3. Frequent verzuim: frequent verzuim oppakken door het hanteren van een frequent verzuimtraject waarbij de werknemer zelf het initiatief moet nemen tot het terugbrengen van de frequentie.
 4. Langdurig verzuim: het sturen van de verzuimduur via onder meer de richtlijnen van de bedrijfsartsen (NVAB richtlijnen) en die van re-integratiebureaus (STECR werkwijzers).
 5. Inzet bedrijfsarts: de leidinggevende stuurt de bedrijfsarts aan en stelt op basis van de gegevens zelf het werkhervattingsadvies op.
 6. Re-integratie: de mogelijkheden tot het vervullen van passende arbeid onderzoeken en het tijdig starten van spoor 1 en/of spoor 2.

De betrokkenen

De bedrijfsgezondheidsscan wordt uitgezet onder alle leidinggevenden van uw organisatie die bij  verzuim- en arbeidsongeschiktheid betrokken zijn. U krijgt een overall-rapportage van uw organisatie, waarmee u het verzuim- en re-integratiebeleid vorm kunt geven.

De uitkomst: trajectplan

Met de uitkomsten van de scan gaan we samen aan de slag. We stellen samen met u een driejarig trajectplan op waarin de doelstellingen worden bepaald. We kijken op welke wijze deze doelstellingen kunnen worden bereikt en wat er voor nodig is om deze doelstellingen te bereiken. Periodiek (jaarlijks) zullen tussentijds de resultaten worden gemeten en aan het eind van het traject zal de scan worden herhaald.

Heeft u vragen over onze bedrijfsgezondheidsscan en/of wilt u weten waar uw besparingskansen liggen? Wij helpen u graag verder!

Uitgelicht

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014