Disclaimer en Privacyverklaring

LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE.

Algemeen
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te be?indigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Privacy Verklaring zoals hieronder beschreven. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op.
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.

Privacyverklaring

Algemeen
Sovib gevestigd Goudsesingel 2 te Rotterdam, is gespecialiseerd in risicoadvies en verzekeringsadvies voor de zorgsector. Het sluitstuk van risicobeheer is een goede verzekering. Sovib heeft collectieve schade- en inkomensverzekeringen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Al onze verzekeringen zijn ondergebracht bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij u daarom hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • uw gegevens zorgvuldig behandelen: wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy;
 • zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen;
 • uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden;
 • uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen, zoals omschreven in deze privacyverklaring;
 • u informeren over uw rechten op het gebied van privacy;
 • adequaat omgaan met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft en bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft.

Daarnaast verwerken wij als risicoadviseur en verzekeringsintermediair ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, als dit moet op basis van de wet of als u ons dat zelf vraagt.

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Grondslag verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven, als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoer van een overeenkomst die wij met u sluiten, als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen zoals het verbeteren van onze dienstverlening en het aanbieden van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Gegevensverwerking

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • het adviseren van klanten en potentiële klanten over verzekeringen en risico’s in de breedste zin van het woord;
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomsten met klanten waaronder begrepen het afwikkelen en registreren van schades;
 • het beheren van de relatie met de klant;
 • het afwikkelen van betalingsverkeer;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector;
 • het voorkomen en bestrijden van strafbare gedragingen;
 • strategische en marketingdoeleinden.

Rechten van betrokkenen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt dan kunt u beroep doen op de rechten zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering. U mag ons bijvoorbeeld verzoeken om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet. Ook heeft u het recht op doorzenden van uw gegevens voor zover dit gaat om digitale persoonsgegevens. Indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt, heeft u het recht om een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

Uitvoerders en derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten;
 • expertisebureaus, juristen, adviesbureaus, taxatiebureaus en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade, advies en benodigde rapportages;
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen;
 • overheidsinstanties waar nodig voor Sovib om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) Sovib, de gegevens zullen in dit geval conform deze privacyverklaring gebruikt blijven worden;
 • accountants;
 • voor ons samenwerkende ICT partijen zoals NetSolid en Unit 4.

Met deze partijen sluiten wij individuele verwerkersovereenkomsten met als doel uw persoonsgegevens te beschermen. In deze verwerkersovereenkomsten leggen wij vast hoe deze partijen met uw persoonsgegevens dienen om te gaan.

Beveiliging digitale correspondentie

Wij ontvangen gegevens via e-mail en internetportals in de vorm van brieven, tekstfragmenten, Word-, Excel- en overige bestanden. Digitale correspondentie verwerken wij in onze administratiesystemen, waaronder Dias van Unit4. De digitale werkomgeving van Sovib bevindt zich in de cloud. Fysieke stukken bewaren wij in afgesloten dossierkasten of worden gedigitaliseerd in de cloud opgenomen.

Verder geldt dat:

 • alle medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend;
 • Sovib gebruikt maakt van een bezoekersregistratiesysteem;
 • binnen Sovib een clean desk policy van toepassing is;
 • wij voor toegang tot onze cloudomgeving een two-factor authentication gebruiken;
 • bij het verzenden van bestanden met persoonsgegevens het vier-ogen-principe van toepassing is.
 • bestanden met persoonsgegevens die per e-mail worden verstuurd, worden voorzien van een uniek wachtwoord wat alleen bekend is bij de partij waarvoor de e-mail bestemd is.
 • het wachtwoord voor beveiligde bestanden die wij zelf ontvangen, gescheiden van het bestand wordt bewaard;
 • wij beveiligd printen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de klant. Bij Sovib geldt een algemene bewaarplicht van 7 jaar en een bewaartermijn van 10 jaar voor letselschaden. Indien de persoonsgegevens echter niet langer nodig zijn, dan vernietigen wij de gegevens op verzoek direct zolang een wettelijke bewaartermijn dit toestaat.

Over uw cookie toestemming
Alles wat Sovib doet is bedoeld om u als bezoeker te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies en pixels

Google Analytics
Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden uw gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.

 • Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
 • Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data.

Google Maps
Onze website maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

 • Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
 • Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken per e-mail (post@sovib.nl) of per post: 

Sovib, Postbus 4411, 3006 AK te Rotterdam.