Klik hier voor meer actuele informatie

Affectieschade

11-06-2019

Zo af en toe is er nieuwe wetgeving die invloed heeft op de zorgsector, op de verzekeringsbranche, of op de aansprakelijkheid voor schade. Deze maand zoomen wij in op een nieuwe wet die op alle drie invloed heeft: de Wet Vergoeding Affectieschade.

Smartengeld

Wanneer er sprake is van schade waar een ander verantwoordelijk voor is, kan de benadeelde zijn schade verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, dan wel op de verzekeraar van de veroorzaker. Het kan dan gaan om de vergoeding van schade aan spullen, om medische kosten, om inkomstenderving en om smartengeld. Onder smartengeld wordt verstaan, een geldelijke vergoeding voor geleden pijn en/of gederfde levensvreugde. Smartengeld komt dus alleen aan de orde als er sprake is van ernstig letsel. De spectaculair hoge bedragen die in de Verenigde Staten worden toegekend, halen ook hier vaak het nieuws. Maar in Nederland loopt het wat dat betreft nog niet zo’n vaart en zijn de toegekende bedragen relatief beperkt gebleven. Tot voor kort konden alleen de benadeelden zelf smartengeld claimen, maar per 1 januari 2019 is de kring van personen die kunnen claimen, uitgebreid.

Nieuwe claimanten

Vanuit verschillende hoeken wordt al jarenlang gevraagd om erkenning van het feit, dat ook anderen dan de benadeelde zelf, immateriële schade kunnen leiden; dit wordt affectieschade genoemd. Met de Wet Vergoeding Affectieschade is daar nu gehoor aan gegeven. De wetgever heeft hierbij enerzijds gekozen voor een afgebakende groep personen, en anderzijds voor vastgestelde bedragen. Dit om discussie zo veel mogelijk te voorkomen en de afwikkeling van affectieschade zo eenvoudig mogelijk te houden.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

Gevolgen voor de zorginstelling

Indien u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade van bijvoorbeeld een personeelslid, bestaat nu de kans dat u tevens een claim voor affectieschade ontvangt van één of meer personen die in de bedoelde wet als potentiële claimant worden genoemd. Omdat een en ander wettelijk is geregeld, kunt u zich hier niet aan onttrekken.

Wordt u inderdaad geconfronteerd met een affectieschadeclaim, dan is het verstandig om direct met ons contact op te nemen zodat wij de behandeling van de claim kunnen overnemen. Overigens, de wet is per 1 januari 2019 in werking getreden en geldt daarom niet voor schadegevallen die vóór die datum zijn ontstaan.

Gevolgen voor de verzekering

De gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekeringen laten zich niet moeilijk raden. Door de nieuwe claimanten neemt de hoogte van het schadebedrag per letselzaak verder toe. Met hoeveel, is nog niet goed in te schatten, maar dit kan ondanks de vastgestelde bedragen, fors oplopen. Daarom zal ook de invoering van deze wet bijdragen aan verhoging van de premies van de diverse aansprakelijkheidsverzekeringen.

Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, of als u verdere informatie wilt, kunt u uiteraard met ons contact opnemen.

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014