Advisering WGA 2017

08-09-2016

Dat 2016 op het gebied van inkomensverzekeringen in het teken zou staan
van het WGA-vraagstuk was bekend. Niet voor niets hebben wij u hierover in
2015 al geïnformeerd. Enerzijds omdat de politieke besluiten zich in rapwga-eigenrisicodrager
tempo opvolgden. Anderzijds omdat wij u zo vroeg mogelijk goed wilden voorbereiden. Wij staan inmiddels in de startblokken om u te informeren en adviseren. Het wachten was op de premievoorstellen en verzekeringsconstructies van verzekeraars en de parameters van UWV. Inmiddels druppelen de premievoorstellen van de verschillende verzekeraars binnen en heeft UWV op 1 september de parameters bekend gemaakt. Met andere woorden: tijd voor advisering!

Kleine en middelgrote werkgevers

Heeft u als kleine of middelgrote werkgever een loonsom van onder de € 1.500.000,- dan is het advies eenvoudig. Werkgevers worden in één van de grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Met een loonsom tot € 322.000,- wordt u beschouwd als kleine werkgever. Met een loonsom vanaf € 3.220.000 bent u een grote werkgever. Middelgrote werkgevers vallen hier logischerwijs tussen. Kleine werkgevers betalen – ongeacht de instroom – zowel voor WGA (vast èn flex) als voor ZW-flex altijd de sectorpremie. Voor sector 35 is deze voor 2017 respectievelijk vastgesteld op 0,72% en 0,34% (in 2016 was dit: 0,66% en 0,36%). Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individueel bepaalde premie. Met een loonsom tot € 1.500.000,- worden zij grotendeels ‘beschermd’ door de sectorpremie. De keuze om het WGA- en ZW-risico publiek te verzekeren bij UWV ligt dan ook voor de hand.

Eerbiedigende werking Wet verbetering hybride markt

Ook als u na een periode van WGA-eigenrisicodragerschap op of voor 1 juli 2015 bent teruggekeerd naar UWV, dan zit u bij UWV voorlopig goed. Voor deze werkgevers geldt namelijk de eerbiedigende werking van de Wet verbetering hybride markt. Zij vallen nog onder het oude regime van de premieberekening en betalen in elk geval vier jaar de minimumpremie. Pas na deze vier jaar is er – bij WGA-instroom – sprake van een geleidelijk stijgende premie bij UWV. Wel kan het voor deze werkgevers interessant zijn om alvast de mogelijkheden te bespreken om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Voor deze component geldt de eerbiedigende werking namelijk niet.

Maatwerk vereist

Voor werkgevers die niet vallen onder één van de hierbovengenoemde categorieën, vraagt het WGA-vraagstuk om maatwerk. Gedurende het eerste halfjaar hebben wij al onze relaties bezocht om de visie, ervaringen, wensen en behoeften te inventariseren. Dat het WGA-dossier meer is dan een financieel besluit op basis van premies, bleek ook uit de gevoerde gesprekken. Ondersteuning bij het voorkomen van WGA-instroom en het reduceren van verzuim werden vaak als van doorslaggevend belang genoemd. Dat de bijbehorende verzekeringspremie daarnaast acceptabel en passend dient te zijn, moge duidelijk zijn.

Eigenrisicodragers dienen voor 31 december 2016 een definitief besluit te nemen over de grip over en financiering van het WGA-risico. Inmiddels hebben wij de eerste premievoorstellen ontvangen. Vanzelfsprekend zijn de voorgestelde premies hoger dan de premie die u als eigenrisicodrager momenteel betaalt voor uw WGA-vast risico. We hebben het immers over een ander en uitgebreider risico.  Tegelijkertijd dus ook extra mogelijkheden om nog meer regie te voeren.

Uiteraard hadden wij liever gezien dat UWV en verzekeraars de premies eerder wereldkundig hadden gemaakt. UWV bleek niet bereid om af te wijken van de datum zoals vastgelegd in de Wet financiering sociale verzekeringen. Verzekeraars maakten pas laat definitief duidelijk welke gegevens noodzakelijk waren voor het afgeven van een offerte. Medio juli kon pas worden gestart met de gegevensuitvraag. Een ongelukkige timing om een uitgebreide gegevensuitvraag bij werkgevers neer te leggen, maar wel een noodzakelijke.

Parameters UWV

Op donderdag 1 september 2016 heeft UWV de premies en parameters bekendgemaakt voor 2017. De publieke premies voor de WGA en de Ziektewet wijken nauwelijks af van die voor 2016. De gemiddelde WGA-premie gaat van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. De maximumpremie bedraagt in 2017 2,96%. De minimumpremie 0,18%.

Bij de Ziektewet daalt de gemiddelde premie van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Dit is te danken aan de toename van het aantal eigenrisicodragers Ziektewet in 2016. De minimumpremie bedraagt 0,08%; de maximumpremie is 1,40%.

Eind november van dit jaar zal de Belastingdienst werkgevers informeren over de hoogte van de WGA- en ZW-premies die niet-eigenrisicodragers zullen betalen in 2017. Het kan interessant zijn om voor die tijd al enig zicht te hebben op wat uw premie bij UWV zou zijn. De uitkomst van de berekening is echter geen Wet van Meden en Perzen. Om de verwachte gedifferentieerde premie te berekenen, is namelijk volledige en accurate informatie nodig over de WGA-schadelast van de WGA-vast en WGA-flexuitkeringen. Een flinke slag om de arm bij de berekening is dan ook op zijn plaats. Minister Asscher is overigens van plan om per 2017 de bevoegdheid van UWV uit te breiden. De werkgever die zich laat adviseren over het WGA-risico, moet bij UWV terecht kunnen voor gegevens op basis waarvan een nauwkeurigere inschatting kan worden gemaakt van de publieke WGA-premie. Dit is de komende WGA-ronde helaas nog niet aan de orde.

Een vergelijking tussen de private premie en de publieke premie is er bovendien één tussen appels en peren. In de premie van private verzekeraars is immers niet alleen een risicopremie verdisconteerd voor het WGA-vast en WGA-flexrisico voor maximaal tien uitkeringsjaren, maar ook voor de (financiële) ondersteuning die bijdragen aan het beheersen van het risico. Zowel ondersteuning in de vorm van cofinanciering als in de vorm van dienstverlening. Daarnaast streven verzekeraars naar een stabiele premiestructuur de komende jaren. Premieduidelijkheid die UWV in elk geval niet zal kunnen bieden.

En verder?

Kortom, van een standaardadvies kan en mag geen sprake zijn. Elke werkgever heeft zijn eigen visie, wensen en behoeften. Het is aan ons om hiervoor de juiste financieringsvorm te vinden. Iets waar wij achter de schermen druk mee bezig zijn. De klantprofielen die wij het eerste halfjaar samen met u hebben opgesteld, vormen hiervoor een uitstekende basis. U hoort snel van ons!

Uitgelicht

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014